Най качествените детски дрехи

Освен обикновени ситуации за проследяване поведението на учениците в тях и формиране на уменията им да постъпват вежливо и тактично, използвахме и проблемни ситуации, които целяха раздвижване мисълта на учениците и задълбочаването им в смисъла на правилото. Те се обличат с детски дрехи по последна мода.Детските дрехи са най хубавото което някога са имали.Обикновено бяха преднамерени ситуации с предварително обявена възможност децата да избират един от вариантите на поведение. Могат да се прилагат и непреднамерено – за наблюдение от възпитателя (или експериментатора) кои варианти ще изберат децата, участващи в експеримента.

Примери

Проблемна ситуация за вежливост.

На учениците се разказва, че едно дете нарушава правилата за културно поведение в училище (драска небрежно по дъската или по чина, замърсява пода, блъска се и др.). Другарчето му вижда това и му се скарва да не постъпва така, като го удря, дърпа за косите, обижда го, вследствие на което първото се разплаква. И двете отиват да се оплакват на учителката си. Накрая се задават въпросите: “Кое от тях е постъпило правилно? Защо? Как бихте постъпили вие?

Проблемни ситуации за отзивчивост.

а)    В час по рисуване едно от децата не си е донесло необходимите принадлежности. Кой ще му услужи? Кой друг няма? (Може да се посочи броят на децата по съответния признак – отзовали се, не се отзовали).

б)    Всички са на двора и участват в интересна игра. Появява се учител и пита дали има желаещ да му помогне за някаква не особено приятна дейност в класната стая или в (някой кабинет) друго място. Проследява се кои се отзовават и кои предпочитат да останат в играта.

Проблемни ситуации за тактичност.

а)    Вие искате да съобщите нещо на класния си ръководител, но в момента той е на двора и разговаря с родители (или с друг учител). Как ще постъпите? Отбелязва се броят на децата, които ще заговорят направо и кои ще изчакат удобен момент.

б)    Ваш съученик по време на междучасие изведнъж се разплаква. Кой как ще постъпи в момента? Как ще го попитате, как ще се отнесете към случая или към нещастието на другарчето си, ако го узнаете?

в)    На децата се дава да обсъдят интересно събитие, гледан филм, четена книга и г. н. Проследява се участието на отделните деца в свободния разговор, вземане на думата, изслушване до края на говорещия в момента и rip.

Проблемна ситуация за акуратност.

Децата са обещали (за определен празник или друг повод) да украсят класната стая или училищния салон. Те работят усърдно, защото обещаният срок наближава. Но случва се така, че по същото
153

Comments are closed.